Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ

im. JANA KOCHANOWSKIEGO

W GRABOWIE

Nowym zadaniem wpisanym do realizacji biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w roku szkolnym 2016/2017 będzie:

 

1.      Realizacja zadań wynikających z priorytetu MEN „ Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”.

 

2.      Opracowanie regulaminu i planu pracy Koła Przyjaciół Biblioteki.

Cel główny:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 1. Realizacja zadań statutowych Zespołu Szkół w odniesieniu do podstawy programowej.
 2. Organizowanie działań rozwijających kompetencje czytelnicze wśród uczniów.
 3. Umożliwienie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni poprzez dostęp do zbiorów biblioteki i centrum multimedialnego.
 4. Współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami.
 5. Propagowanie czytelnictwa w szkole poprzez głośne czytanie wybranych pozycji książkowych, konkursy, gazetki oraz wzbogacanie księgozbioru o nowości wydawnicze. 

PRACA   PEDAGOGICZNA

Rodzaj zajęć

Formy realizacji

Termin i częstotliwość

 

Uwagi

Udostępnianie zbiorów

Wypożyczenia książek na lekcje, do   klasopracowni, do domu uczniom, nauczycielom, rodzicom uczniów, pracownikom   szkoły.

Opracowanie i udostępnianie podręczników dla   uczniów.

Wydawanie ćwiczeń.

Założenie kart czytelniczych uczniom klas I szkoły podstawowej i   gimnazjum oraz uaktualnienie pozostałym czytelnikom.

 

Cały rok

 

 

Działalność informacyjna i poradnictwo

 

Szkolenia użytkowników w wyszukiwaniu informacji   w zbiorach   i w nowoczesnych technologiach(multimedia, Internet).

Cały rok

 

 

Udzielanie informacji tekstowych,    rzeczowych, bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych...

Cały rok

 

 

Udzielanie porad w wyborach czytelniczych, porad   w wyborach dalszego kształcenia ( pomoc w wyszukiwaniu ofert na stronach   internetowych)

Cały rok

 

 

Edukacja czytelniczo-medialna

 

Realizacja modułu bibliotecznego na zajęciach   warsztatowych w czytelni   w klasach I-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum

 

Na zastępstwach doraźnych z przydziału dyrektora   szkoły

 

Instruktaż indywidualny

Doraźnie

 

Konkursy

 

Konkurs na najlepszego czytelnika

V- VI

Współpraca bibliotekarza   z polonistą, plastykiem, informatykiem

 

Konkurs: ,,Czytanie ze zrozumieniem"

Konkurs plastyczny: „Ilustracje do wierszy   Brzechwy”.

Konkurs Walentynkowy- plastyczno-literacki.

 

III-V

XI

 

II

Kultura czytelnicza, postawy moralne

 

Praca indywidualna z czytelnikiem w czasie   wolnym

Cały rok

 

 

Rozmowy na temat zainteresowań, potrzeb,   osiągnięć, trudności, pomoc w doborze odpowiedniej literatury

Cały rok

 

 

Organizowanie uczniom czasu wolnego:

-           Spotkania z książką i czasopismem.

-           Godziny czytania.

-           Gry i zabawy literackie.

-           Zajęcia internetowe z uczniami oczekującymi na lekcje i odwozy.

Cały rok

 

 

Propagowanie książek i czasopism

 

Wykonywanie gazetek, kącików i wystaw   okolicznościowych, rocznicowych, tematycznych, plakaty, rysunki, wydruki,   teksty - udostępnianie

Cały rok

 

 

Informowanie uczniów, nauczycieli, pracowników   szkoły i rodziców o nowościach wydawniczych.

Cały rok

 

 

Promowanie biblioteki:

Prowadzenie ekspozycji „Biblioteka   informuje", i „Polecam Ci tę książkę",

 

 

Cały rok

 

 

Współpraca ze środowiskiem szkolnym:

Współpraca z dyrektorem szkoły w realizacji   zadań bibliotecznych (budżet, zaopatrywanie w nowości...)

Cały rok

 

 

1.    Wspieranie nauczycieli i   uczniów w rozwoju i w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

Pomoc nauczycielom i uczniom przy redagowaniu,   pisaniu, drukowaniu i kserowaniu potrzebnych materiałów, w przygotowywaniu   imprez

Przygotowywanie w formie dokumentu: różnych   rozporządzeń MEN prawa oświatowego i szkolnego

Doradztwo nauczycielom w zakresie nowości   metodycznych

Pomoc nauczycielom, uczniom, organizacjom   szkolnym w przygotowywaniu imprez, konkursów...(wybór, poszukiwanie tekstów,   montaży słowno- muzycznych, literatury, konspektów, scenariuszy...)

Cały rok

 

 

2.    Organizowanie warsztatu   dydaktycznego dla nauczycieli i uczniów

 

Uzupełnianie banku przydatnych materiałów   (kartoteki tekstowe, zestawienia bibliograficzne) na tematy zgłaszane przez   uczniów i nauczycieli

Uzupełnianie kartotek już istniejących o nowe   teksty

-           Awans zawodowy nauczyciela

-           Profilaktyka zdrowotna

-           Problemy wieku dorastania

-           Ochrona środowiska

Cały rok

 

 

3.   Opieka nad redakcją szkolnej   kroniki

Prowadzenie kroniki szkolnej

Cały rok

 

 

5.    Wspieranie nauczycieli i   uczniów przy korzystaniu z technologii komputerowej

Pomoc nauczycielom i uczniom w pracach z   komputerem, w Internecie, Pomoc uczniom klas III w wypełnianiu podań do szkół   ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym

IV- VI

 

 

Współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym

 

Wymienianie doświadczeń z innymi bibliotekami   (Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, Biblioteka Publiczna w Grabowie)

Doraźnie

 

 

Współpraca z wydawnictwami szkolnymi,   oświatowymi, księgarniami internetowymi

 

Doraźnie, przy zakupach nowości

 

 

Doskonalenie zawodowe bibliotekarza

Udział w kursach, szkoleniach organizowanych   przez szkołę,  

Według terminarza Rady Pedagogicznej

 

Samokształcenie

 

Studiowanie fachowej literatury, śledzenie   nowości wydawniczych dotyczących edukacji i bibliotekoznawstwa.

Cały rok

 

 

PRACE   BIBLIOTECZNO-TECHNICZNE

Nowe kartoteki czytelnicze

 

Założenie kart czytelniczych uczniom klas I szkoły podstawowej i   gimnazjum oraz uaktualnienie pozostałym czytelnikom.

 

IX

 

 

Planowanie i sprawozdawczość

 

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i   rocznej.

Okresowe analizy czytelnictwa, informowanie   wychowawców klas o czytelnictwie klasowym.

Sprawozdanie z pracy biblioteki za I semestr i   cały rok.

IX

I ,    VI

2 razy w semestrze

 

I ,  VI

 

Organizacja lokalu

 

Zaopatrywanie czytelni  w druki   biblioteczne, materiały piśmienne, drukarskie (rejestr ubytków)

Wykonanie plansz metodycznych wspierających   edukację czytelniczo - medialną.

Inne prace artystyczno- techniczne propagujące   czytelnię.

X

 

Cały rok

 

Doraźnie

 

 

Gromadzenie zbiorów

 

Zakup nowości popularnonaukowych.

Uzupełnienie ilości niektórych lektur szkolnych

Zakup zbiorów multimedialnych  (według   potrzeb).

Przyjęcia darów od wydawnictw, instytucji, osób   prywatnych.

 

Cały rok

X-XI

 

Cały rok

Doraźnie

 

 

Opracowywanie zbiorów

 

Gromadzenie innych dokumentów piśmiennych i   niepiśmiennych.

Ewidencja nowości:

-           Protokoły przyjęcia darów

-           Wpisy inwentarzowe

-           Opracowanie techniczne, formalne i rzeczowe nowości.

Katalogowanie zbiorów.

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Konserwacja zbiorów

 

Naprawy uszkodzonych egzemplarzy,

W środy podczas prac bibliotecznych

 

Selekcja zbiorów

 

Selekcja zniszczonych, nieużytecznych i   zagubionych zbiorów, sporządzanie protokołów ubytków i ich wpis do rejestru   ubytków

V- VI

 

 

Organizacja  warsztatu informacyjnego

Sporządzanie opisów bibliograficznych,   katalogowanie.

Rozpoczęcie pracy z programem MOL NET+.   Opracowanie zbiorów bibliotecznych.

Cały rok

 

 

Wykonywanie kart rozdzielczych do katalogów.

Doraźnie

 

Inne zakupy

 

Zakup nagród książkowych dla uczniów na   zakończenie roku szkolnego. Konsultacje z Radą Rodziców w sprawie doboru   nagród i kwoty pieniężnej na ich zakup.

Zaopatrywanie uczniów w podręczniki i ćwiczenia   na rok szkolny 2016/17

VI

 

VI-IX

 

 

Prace zlecone

 

Wykonanie i rozprowadzenie wśród uczniów list   podręczników i ćwiczeń na przyszły rok szkolny 2016/17

V- VI

 

 

Administracja biblioteczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej:

-           dziennik biblioteki,

-           księgi inwentarzowe,

-           dowody wpływów i ubytków,

-           zeszyt wypożyczeń dokumentów prawnych,

-           zeszyt wypożyczeń czasopism i broszur zeszytu rozliczenia finansowego.

Cały rok

 

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 • Założenie zeszytu odwiedzin pracowni SCMI.
 • Kierowanie i pomoc użytkownikom w doborze interesujących stron w Internecie.
 • Kontrola użytkowników.
 • Udostępnianie uczniom i nauczycielom urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, skanera do celów edukacyjnych.
 • Udostępnianie SCIM do wspomagania ucznia zarówno  przy realizacji treści czytelniczych i medialnych, jak również innych przedmiotów.
 • Udostępnianie SCIM uczniom, nauczycielom, realizującym projekty edukacyjne, kołom zainteresowań, organom szkoły.

 mgr Aneta Pionko

 

Poniedziałek, 2018-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana
 • Odwiedziny: 1046221
 • Do końca roku: 21 dni
 • Do wakacji: 193 dni
 • Grabów
 • 5°C
 • pochmurno z przejaśnieniami
 • Wiatr: 4.6m/s SW
 • Ciśnienie: 996 hPa
 • Wilgotność: 93%
 • Wschód słońca: 08:41
 • Zachód słońca: 16:31
 • Źródło: OpenWeatherMap

Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny funkcjonować w naszej szkole?